Termes i Condicions

Les condicions generals següents regeixen l’ús del lloc web (“el Web de les Fundacions”, “el lloc web” o, simplement, “el Web”) de les Fundacions Open Society (“les Fundacions” o “FOS”). La utilització del lloc web pressuposa automàticament l’acceptació d’aquestes condicions. Les Fundacions Open Society es reserven el dret de modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment. L’usuari accepta que ni les Fundacions ni cap entitat associada a les Fundacions (conjuntament “entitats associades“) no tindran cap responsabilitat davant l’usuari ni cap altre tercer per cap modificació, interrupció ni suspensió d’aquest Web, en tot o en part, ni de cap servei, contingut, recurs o producte que s’hi ofereixi. Continuar utilitzant el Web després d’aquests canvis, així com qualsevol altre canvi que es pugui introduir en les condicions generals presents, indicarà que l’usuari accepta els canvis esmentats.

Ús dels materials del Web

De conformitat amb els objectius i els fins de les Fundacions Open Society, els materials publicats en aquest Web, llevat d’aquells que continguin avisos de drets d’autor d’un tercer diferent de les Fundacions o de l’Institut Open Society, compten amb una llicència d’ús públic de tipusReconeixement-No comercial-Sense obra derivada de Creative Commons. Aquesta llicència permet als usuaris baixar materials d’aquest Web (que no estiguin expressament restringits) i compartir-los en la mesura que: 1. l’article, la secció, l’àudio o el vídeo en qüestió es reprodueixi íntegrament i no estigui editat ni modificat de cap manera; 2. totes les còpies facin esment de l’autor original (si s’indica) i de les Fundacions Open Society i continguin un enllaç que remeti a www.espaisocietatoberta.org com a font originària de l’obra; i 3. les còpies es distribueixin únicament amb fins no comercials i lliures de tot càrrec.

A banda d’allò que s’ha descrit explícitament en el paràgraf anterior, com a usuari, no podreu copiar, reproduir, distribuir, modificar, exhibir, tornar a publicar, transmetre ni de cap altra manera utilitzar els continguts d’aquest Web sense el permís previ i per escrit de les Fundacions Open Society. Per sol·licitar aquest permís, us preguem que us poseu en contacte amb nosaltres. Els noms “Fundacions Open Society”, “Institut Open Society”, “Open Society Hub” i qualsevol altra denominació anàloga, són marques comercials de l’Institut Open Society i en cap cas no es poden reproduir per separat del context textual al qual estan associades en aquest lloc web. Res del que conté aquest Web no es pot entendre que concedeixi, per implicació, impediment ni de cap altra manera, cap llicència ni dret d’ús de cap dels noms comercials, marques comercials o marques de servei de FOS sense el nostre consentiment previ, exprés i per escrit. Totes les marques comercials i de servei que apareixen al Web i no siguin propietat de FOS, són propietat dels seus respectius titulars. Els noms comercials, marques comercials i marques de servei propietat de FOS, estiguin registrats o no, no es podran utilitzar en referència a cap producte ni servei que no sigui nostre.

Jurisdicció

El lloc web és controlat i gestionat per les Fundacions Open Society des dels Estats Units i no es contempla que es puguin sotmetre les Fundacions a les lleis o a la jurisdicció de cap altre estat, país o territori diferent dels Estats Units. FOS no manifesta ni garanteix que el lloc web ni cap part d’aquest sigui adequat o disponible per a l’ús en cap altra jurisdicció a banda de la dels Estats Units. Tothom que tria d’entrar al nostre lloc web, ho fa per iniciativa pròpia i pel seu compte i risc, i serà responsable de complir totes les lleis, normes i reglaments vigents al seu lloc de residència. També estarà subjecte als controls d’exportació dels Estats Units i serà responsable de qualsevol vulneració d’aquests controls, que inclouen possibles bloquejos comercials dels EUA i altres normes federals que restringeixen les exportacions. Nosaltres podem limitar la disponibilitat del Web, en tot o en part, a qualsevol persona, zona geogràfica o jurisdicció que considerem oportunes, en qualsevol moment i a la nostra exclusiva discreció.

Informació facilitada a través del lloc web

Tingueu present que la vostra decisió de facilitar informació personal identificativa a través d’aquest Web farà que aquesta informació resti sotmesa a les lleis i normes de privadesa dels Estats Units. La facilitació d’informació a través del Web es regeix per la Norma de Privadesa del Web, que es pot consultar a www.espaisocietatoberta.org (la “Norma de Privadesa”). Les presents condicions generals inclouen per referència les condicions de la Norma de Privadesa. Com a usuari, manifesteu i garantiu que la informació que faciliteu a través del Web és, i serà, veraç, acurada i completa i que mantindreu aquesta informació actualitzada de manera periòdica. Així mateix, accepteu que si qualsevol informació que faciliteu és falsa, inexacta, obsoleta o incompleta, nosaltres podrem posar fi al vostre ús del Web o de qualsevol dels serveis. A més, FOS i les entitats associades no tenen cap mena de control, ni tindran cap responsabilitat, sobre qualssevol danys que puguin derivar-se de l’ús (com ara, entre d’altres, la republicació) o del mal ús per part de qualsevol tercer de la informació que s’hagi facilitat voluntàriament a través d’un perfil, d’un fòrum o de qualsevol altra secció del Web.

Si decidiu voluntàriament facilitar informació personal identificativa o de qualsevol altra naturalesa, tingueu en compte que ho feu pel vostre compte i risc.

Normes de conducta

Mentre feu servir el Web, haureu de respectar totes les lleis i normatives vigents. A més, nosaltres confiem que els usuaris del Web respectin els drets i la dignitat dels altres. El vostre ús del Web resta condicionat al compliment de les normes de conducta següents. Com a usuari:

– No publicareu, transmetreu ni divulgareu de cap altra manera, ni a través del Web ni per cap altre mitjà vinculat amb el Web:

 • Res que sigui o pugui ser (a) amenaçador, assetjador, degradant, odiós o intimidador; (b) difamatori; (c) fraudulent o il·legal; (d) obscè, indecent, pornogràfic o objectable de cap manera; o (e) protegit per drets d’autor, marca registrada, secret comercial, dret de publicitat o cap altre dret de propietat sense el consentiment previ, exprés i per escrit del titular d’aquests drets.
 • Cap material que pugui donar lloc a responsabilitat penal o civil; que encoratgi una conducta que sigui constitutiva de delicte; o que encoratgi o faciliti informació instructiva sobre activitats il·legals o activitats cibernètiques com ara hackingcracking o phreaking.
 • Cap virus, cuc, cavall troià, ou de Pasqua, bomba de rellotgeria, programari espia, ni cap altre tipus de codi informàtic que sigui perniciós, invasiu o pugui, o pretengui, perjudicar o segrestar l’operació, o controlar l’ús, de qualsevol maquinari, programari o equip informàtic.
 • Cap mena de publicitat no sol·licitada ni autoritzada, material promocional, correu brossa, spam, carta en cadena, esquema piramidal o oportunitat d’inversió, ni cap altra forma de captació de clients o inversors.
 • No utilitzareu el Web per a cap finalitat fraudulenta o fora de la llei.
 • No utilitzareu el Web per difamar, insultar, assetjar, amenaçar, ni de cap altra manera vulnerar els drets legals d’altres persones, entre els quals, i sense limitació, els drets de privadesa i publicitat.
 • No utilitzareu el Web per recopilar ni obtenir informació personal identificativa d’altres usuaris del Web.
 • No us fareu passar per cap altra persona ni entitat, com ara, entre d’altres, cap representant de FOS ni de cap entitat associada; no fareu declaracions falses ni de cap altra manera donareu a entendre enganyosament una vinculació amb cap persona ni entitat relacionada amb el Web; ni manifestareu ni implicareu que nosaltres avalem cap declaració vostra.
 • No pertorbareu ni interferireu en el funcionament del Web, dels servidors o les xarxes que donen accés al Web; ni incomplireu cap mena de requisits, procediments, normes o reglaments d’aquestes xarxes.
 • No restringireu ni inhibireu cap altra persona d’utilitzar el Web (per mitjà, entre d’altres, d’accions de hacking o de desfiguració de cap part del Web).
 • No utilitzareu el Web per promocionar ni oferir la venda o la compra de cap mena de béns o serveis sense el consentiment previ, exprés i per escrit de les Fundacions.
 • No reproduireu, duplicareu, copiareu, vendreu, revendreu ni de cap altra manera explotareu comercialment cap part del Web ni l’ús o l’accés a aquest.
 • No modificareu, adaptareu, traduireu, aplicareu enginyeria inversa, descompilareu ni desmuntareu cap part del Web.
 • No eliminareu cap dret d’autor, marca registrada ni altres avisos de drets de propietat del Web, ni materials procedents del Web.
 • No copiareu cap part del Web mitjançant els processos de framing o mirroring sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FOS.
 • No creareu cap base de dades a còpia de baixar i emmagatzemar sistemàticament continguts del Web.
 • No utilitzareu cap robot, aranya, programa de cerca/recuperació ni altres dispositius manuals o automàtics per recuperar, indexar, “esgarrapar”, extreure dades ni de cap altra manera recaptar continguts del Web, ni reproduir ni circumval·lar l’estructura o presentació de navegació del Web sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FOS.
 • Publicar, enviar per correu electrònic, ni de cap altra manera divulgar a través del Web, cap dels següents: materials de lobbisme o d’activitats polítiques partidistes en el sentit del Codi de l’Impost sobre la Renda dels Estats Units del 1986 i de les seves modificacions.

Seguretat

Les Fundacions Open Society malden per mantenir la privadesa de tota la informació personal identificativa (nom, adreça postal, adreça electrònica, etc.) que es pugui recaptar a través dels nostres llocs web. Tanmateix, cal tenir en compte que, si bé el nostre Web està equipat amb mesures de seguretat, les Fundacions no manifesten ni garanteixen que la informació personal estigui protegida contra un accés no autoritzat, pèrdues, usos il·legítims o alteracions. De la mateixa manera, les Fundacions refusen qualsevol responsabilitat per la informació personal facilitada a través del Web. Així doncs, s’adverteix als usuaris que si forneixen informació personal, ho fan pel seu compte i risc.

No responsabilitat pels continguts de tercers

Els visitants del Web poden publicar missatges o fer manifestacions respecte dels perfils o fòrums que siguin inexactes, falsos o enganyosos. FOS i les entitats associades no avalen ni són responsables de cap opinió, consell, informació o manifestació que expressi cap tercer en els seus perfils o fòrums. Sense cap limitació, FOS i les entitats associades no seran responsables de cap informació ni material que es faciliti a través dels perfils o fòrums (com ara, entre d’altres, errors o omissions en publicacions, enllaços o imatges inserides en missatges), ni de cap resultat que s’obtingui de l’ús d’aquesta mena d’informació o material. Sota cap circumstància, ni FOS, ni les entitats associades ni cap dels seus respectius patrocinadors, empleats, directius, consellers, accionistes, associats, agents, representants, proveïdors o membres, no seran responsables de cap pèrdua ni de cap dany causat per la vostra confiança en aquesta informació o material. Les opinions expressades en els perfils o fòrums reflecteixen únicament les opinions de les persones que les han expressades, i no reflecteixen necessàriament l’opinió de FOS.

Registre; noms d’usuari i contrasenyes

Se us podrà demanar que us registreu a FOS per tal de poder accedir a determinats serveis o seccions del lloc web. Pel que fa al procés de registre, restem facultats per no concedir-vos, i en aquest cas no podreu utilitzar, un nom d’usuari (o adreça electrònica) que ja estigui fent servir una altra persona; o que es pugui considerar una suplantació de personalitat; o que pertanyi a una altra persona; o que vulneri els drets de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret de qualsevol persona; o que sigui ofensiu; o que nosaltres rebutgem per qualsevol altre motiu, a la nostra exclusiva discreció.

El vostre nom d’usuari i contrasenya són exclusivament per al vostre ús personal, i no perquè els pugui utilitzar cap altra persona. Sereu responsable de mantenir la confidencialitat de qualsevol contrasenya que feu servir per entrar al Web, i accepteu que no cedireu la vostra contrasenya o nom d’usuari, ni els prestareu, ni de cap altra manera cedireu el vostre ús i accés del Web, a cap altre tercer. Sereu plenament responsable de totes les interaccions amb el Web que es produeixin en connexió amb la vostra contrasenya o nom d’usuari. Us comprometeu a informar immediatament FOS de qualsevol ús no autoritzat de la vostra contrasenya o nom d’usuari, o de qualsevol altra vulneració de la seguretat relacionada amb el vostre compte o amb el Web, i a “tancar la sessió” o sortir del vostre compte del Web (si escau) al final de cada sessió. Nosaltres no serem responsables de cap pèrdua ni cap dany que es derivi de la vostra manca de compliment de qualsevol de les obligacions exposades.

Llicència

Per motius de claredat, vós conservareu la titularitat dels materials que forniu a través del Web (cadascun, un “forniment“). Amb aquest escrit, atorgueu a FOS, a les entitats associades i als seus designats, un dret i una llicència mundials, no exclusius, transferibles, lliures de cànons, perpetus i irrevocables, i sense remuneració per a vós: (a) per utilitzar, reproduir, distribuir, adaptar (inclosos, entre d’altres, editar, modificar, traduir i reformatejar), obres creatives derivades d’aquests forniments i transmetre, exhibir o representar públicament els esmentats forniments per qualsevol mitjà conegut avui o que es desenvolupi més endavant, per a fins sense ànim de lucre de FOS i de les entitats associades, i (b) per concedir subllicències dels drets esmentats, a través de nombrosos nivells de distribució (és a dir, mitjans virals), fins al màxim grau que permetin les lleis vigents. Per cada forniment, declareu i garantiu que posseïu tots els drets necessaris per atorgar la llicència que atorgueu en aquest apartat, i que aquest forniment, i el seu lliurament al Web i a través del Web, és conforme a totes les lleis i normes vigents.

Control

Com a usuari, reconeixeu i accepteu que (a) nosaltres ens reservem el dret (però sense cap obligació) d’avaluar cada forniment abans de permetre que es publiqui al Web o a cap fòrum; i (b) que podrem dur a terme una o més de les accions següents, a la nostra discreció: (i) supervisar els forniments; (ii) alterar, eliminar o denegar la publicació o permetre la publicació de qualsevol forniment; i (iii) revelar qualsevol forniment, i les circumstàncies que envolten la seva transmissió, a qualsevol tercer per tal de gestionar i explotar el lloc web; per tal de protegir FOS, les entitats associades i els seus respectius patrocinadors, empleats, directius, consellers, accionistes, associats, agents, representants i membres, així com els usuaris i visitants del Web; per complir les obligacions legals o requeriments governamentals; per executar aquest Contracte; o per qualsevol altre motiu o finalitat.

Enllaços

El Web podrà inserir enllaços a altres llocs web i recursos en línia. Atès que FOS no té el control d’aquests llocs i recursos web, vós reconeixeu i accepteu que ni FOS ni les entitats associades seran responsables de la disponibilitat d’aquests llocs o recursos externs, i que ni FOS ni les entitats associades avalen ni són responsables de cap contingut, publicitat, productes o altres materials que apareguin o es facin disponibles a través d’aquests llocs i recursos. Altres llocs web poden oferir enllaços al nostre Web amb la nostra autorització o sense. Vós reconeixeu i accepteu que FOS i les entitats associades no avalen aquests llocs web, i que no són ni seran responsables de cap enllaç des d’aquests llocs al nostre Web, ni de cap contingut, publicitat, productes o altres materials que estiguin disponibles en o des d’aquests llocs web, ni de cap pèrdua o dany que es pugui produir en relació amb aquests.

VÓS ACCEPTEU QUE EL VOSTRE ÚS DE LLOCS I RECURSOS WEB DE TERCERS, QUE INCLOU, ENTRE D’ALTRES, L’ÚS DE QUALSEVOL CONTINGUT, INFORMACIÓ, DADES, PUBLICITAT, PRODUCTES O ALTRES MATERIALS QUE APAREGUIN O ES FACIN DISPONIBLES A TRAVÉS D’AQUESTS LLOCS I RECURSOS, SERÀ PEL VOSTRE COMPTE I RISC I ESTARÀ SUBJECTE A LES CONDICIONS D’ÚS RESPECTIVES DELS ESMENTATS LLOCS I RECURSOS WEB.

FOS tindrà el dret, en tot moment i a la seva exclusiva discreció, de bloquejar enllaços al seu Web per mitjans tecnològics o d’altra naturalesa, sense previ avís.

Limitacions de responsabilitat i exclusió de garanties

EL LLOC WEB I ELS MATERIALS O SERVEIS QUE ES FAN DISPONIBLES A TRAVÉS DEL WEB, SENSE CAP LIMITACIÓ, SE US OFEREIXEN TAL COM SÓN, SENSE CAP MENA DE GARANTIA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA NI REGLAMENTÀRIA. VÓS ACCEPTEU QUE HAUREU D’AVALUAR, I QUE ASSUMIU, TOTS ELS RISCOS ASSOCIATS A L’ÚS DEL LLOC WEB, QUE INCLOU, ENTRE D’ALTRES, LA CONFIANÇA EN EL CARÀCTER ACURAT, COMPLET O ÚTIL DELS MATERIALS QUE S’HI OFEREIXEN (INCLÒS QUALSEVOL CONTINGUT FORNIT PER TERCERS). FOS I LES ENTITATS ASSOCIADES EXCLOUEN TOTES LES GARANTIES RESPECTE DEL LLOC WEB I DE QUALSEVOL PRODUCTE, SERVEI (INCLOSOS, ENTRE D’ALTRES, PRODUCTES I SERVEIS DE TERCERS) O ALTRE MATERIAL OBTINGUT A TRAVÉS DEL LLOC WEB, EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LES LLEIS VIGENTS, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, APTITUD PER A UNA FINALITAT CONCRETA, NO VULNERACIÓ DE DRETS I TITULARITAT.

NI FOS NI CAP ENTITAT ASSOCIADA NO SERÀ RESPONSABLE DE CAP MENA DE DANY INDIRECTE, FORTUÏT, CONSEQÜENCIAL, ESPECIAL, EXEMPLAR O PUNITIU, EN VIRTUT DE CAP CONTRACTE NI DE CAP IMPUTACIÓ DE NEGLIGÈNCIA, RESPONSABILITAT OBJECTIVA O QUALSEVOL ALTRA TEORIA, INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, DANYS PER PÈRDUA DE BENEFICIS, ÚS, DADES, PÈRDUA D’ALTRES INTANGIBLES, PÈRDUA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ FACILITADA EN RELACIÓ AMB L’ÚS DEL LLOC WEB, O INTERCEPCIÓ NO AUTORITZADA D’AQUESTA INFORMACIÓ PER TERCERS, FINS I TOT SI S’HA ADVERTIT AMB ANTELACIÓ SOBRE AQUESTS DANYS O PÈRDUES. EN CONCRET, I SENSE CAP LIMITACIÓ, NI FOS NI CAP ENTITAT ASSOCIADA NO SERÀ RESPONSABLE DE DANYS DE CAP MENA QUE PROVINGUIN DE L’ÚS O LA INCAPACITAT D’ÚS DEL LLOC WEB NI DE CAP MENA DE MATERIAL PUBLICAT AL WEB PER FOS O PER CAP ALTRE TERCER. L’ÚNIC I EXCLUSIU RECURS DE L’USUARI EN CAS D’INSATISFACCIÓ AMB EL WEB ÉS DEIXAR DE FER-LO SERVIR. LA RESPONSABILITAT MÀXIMA DE FOS PER TOTS ELS DANYS, PÈRDUES I CAUSES D’ACCIÓ LEGAL, JA SIGUIN DE NATURALESA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLOSA, ENTRE D’ALTRES, LA NEGLIGÈNCIA) O D’ALTRA NATURALESA, SERÀ L’IMPORT TOTAL, SI N’HI HA, QUE L’USUARI HAGI ABONAT A FOS PER ENTRAR AL WEB I UTILITZAR-LO.

Alhora que intentem mantenir la integritat i la seguretat del lloc web i dels servidors des dels quals es gestiona, no garantim que el lloc web sigui ni romangui segur, complet o correcte, ni que l’accés al lloc web sigui ininterromput. El lloc web pot contenir inexactituds, errors i materials que infringeixin o estiguin en conflicte amb aquest Acord. A més a més, pot haver-hi tercers que introdueixin alteracions al Web. Si en cap moment sabeu de cap alteració no autoritzada efectuada per un tercer en el Web, us preguem que ens ho comuniqueu a contact@opensocietyfoundations.org, amb una descripció del(s) material(s) en qüestió i l’URL o secció del Web on apareguin aquest o aquests materials.

Indemnitat

L’usuari accepta defensar, exonerar i mantenir indemne FOS i les entitats associades i els seus respectius patrocinadors, empleats, directius, consellers, accionistes, associats, agents, representants, proveïdors i membres davant tota demanda, pèrdua, cost i despesa (inclosos els honoraris d’advocats) que sorgeixin de (a) el seu ús del lloc web, o les seves activitats en relació amb aquest; o (b) qualsevol incompliment d’aquest Acord per part de l’usuari o qualsevol altra persona que utilitzi el seu nom d’usuari o contrasenya.

Llei de drets d’autor digital dels EUA (Digital Millennium Copyright Act)

Si sou titular de drets d’autor, o un representant d’aquest, i creieu que qualsevol contingut publicat per un usuari del lloc web vulnera els vostres drets, podeu presentar una reclamació en virtut de la Llei de protecció de drets d’autor digital dels Estats Units (Digital Millennium Copyright Act) que faciliti al nostre agent de drets d’autor la informació següent per escrit (vegeu 17 U.S.C 512(c)(3) per a més detalls):

 • Una signatura física o electrònica d’una persona autoritzada per actuar en nom del titular d’un dret exclusiu que presumptament s’hagi vulnerat;
 • Identificació de l’obra protegida per dret d’autor que presumptament s’hagi vulnerat, o, si la reclamació es refereix a diverses obres protegides que apareixen en un mateix lloc web, una llista representativa d’aquestes obres;
 • Identificació del material que presumptament vulnera o és objecte d’una activitat vulnerant i que s’hagi de retirar, o se n’hagi de bloquejar l’accés, i informació raonablement suficient perquè el proveïdor del servei pugui localitzar l’esmentat material;
 • Informació raonablement suficient perquè el proveïdor del servei pugui contactar amb el titular o el seu representant, com ara una adreça, número de telèfon i, si en disposa, una adreça de correu electrònic;
 • Una declaració que el titular creu de bona fe que l’ús del material, de la manera sobre la qual es reclama, no és autoritzat pel titular del dret d’autor, pel seu representant o per la llei; i
 • Una declaració que la informació que figura a la reclamació és veraç i, sota pena de perjuri, que el declarant està autoritzat per actuar en nom del titular d’un dret exclusiu que presumptament s’ha vulnerat.

L’agent facultat per FOS per rebre reclamacions de vulneració de drets d’autor és: contact@opensocietyfoundations.org. El reclamant reconeix que si no compleix tots els requisits exposats en aquesta secció, la reclamació en virtut de la Llei de protecció de drets d’autor digital dels EUA pot no ser vàlida.

Recurs. Si creieu que la vostra publicació que s’ha retirat (o que se n’ha deshabilitat l’accés) no vulnera cap dret, o si teniu autorització del titular del dret d’autor, del representant del titular, o una autorització en virtut de la legislació, per publicar i utilitzar el contingut de la vostra publicació, podeu enviar un recurs al nostre agent de drets d’autor que contingui la informació següent:

 • La vostra signatura física o electrònica;
 • Identificació del contingut que s’ha retirat o al qual s’ha deshabilitat l’accés i la localització exacta en què apareixia el contingut abans de ser retirat o deshabilitat;
 • Una declaració que creieu de bona fe que el contingut s’ha retirat o deshabilitat a causa d’un error o d’una identificació incorrecta del contingut; i
 • El vostre nom, adreça, número de telèfon i correu electrònic; una declaració de consentiment a la jurisdicció del tribunal federal de Nova York (EUA) i una declaració que acceptareu la notificació de la demanda procedent de la persona que va notificar la presumpta vulneració.

Si l’agent de drets d’autor rep un recurs, FOS podrà enviar una còpia d’aquest recurs a la part que va instigar la demanda, informant-la que es pot restituir el contingut retirat o tornar-ne a habilitar l’accés en un termini de 10 dies hàbils. A menys que el titular del dret d’autor interposi una demanda per obtenir una ordre judicial contra el proveïdor del contingut, ja sigui membre o usuari, el contingut retirat es podrà restituir, o se’n podrà tornar a habilitar l’accés, en un termini de 10 a 14 dies o més a partir de la recepció del recurs, a la nostra exclusiva discreció.

Resolució

Aquest Acord serà vigent fins que es rescindeixi. FOS, a la seva exclusiva discreció, podrà rescindir l’accés o l’ús del lloc web, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, com ara, entre d’altres, si creu que l’usuari ha infringit o actuat de manera contrària a la lletra o l’esperit d’aquest Acord. En cas d’una rescissió, el dret de l’usuari d’utilitzar el Web expirarà immediatament. L’usuari accepta que la rescissió de l’accés o l’ús del Web es podrà dur a terme sense previ avís, i que FOS podrà desactivar o eliminar immediatament el seu nom d’usuari i contrasenya, així com tota la informació i tots els fitxers relacionats amb aquests, a més d’impedir qualsevol altre accés a aquesta informació o aquests fitxers. L’usuari accepta que FOS i les entitats associades no seran responsables davant l’usuari ni davant cap altre tercer de la rescissió de l’accés al lloc web o a cap informació o fitxers i que, després de la rescissió, no estaran obligades a posar la informació ni els fitxers a disposició de l’usuari.

Llei aplicable; jurisdicció

Aquest Acord es regeix i s’interpretarà segons la legislació de l’estat de Nova York, EUA, amb exclusió de les regles en matèria de conflicte entre lleis. L’usuari accepta la jurisdicció exclusiva dels tribunals federals i estatals radicats al comtat de Nova York, a l’estat de Nova York, EUA, i renuncia a tota objecció de jurisdicció, competència o fòrum inconvenient d’aquests tribunals.

Varis

Aquest Acord no crea, ni s’entendrà que creï, cap associació, empresa conjunta, relació d’empleat i empleador, agència ni franquícia, entre l’usuari i FOS ni cap entitat associada. Si cap disposició d’aquest Acord es considerés nul·la, invàlida o, per qualsevol motiu, inaplicable, aquesta disposició es considerarà separable de l’Acord i no afectarà la validesa ni l’efectivitat de la resta de disposicions. L’usuari no podrà cedir, transferir ni subllicenciar cap dels seus drets ni obligacions contrets en aquest Acord sense el nostre consentiment previ, exprés i per escrit. Cap renúncia de cap de les parts a qualsevol vulneració o incompliment de l’Acord no es podrà entendre com una renúncia a cap vulneració o incompliment anterior o ulterior. Tots els títols, titolets i encapçalaments que es fan servir en aquest document són únicament a fi de facilitar-ne la consulta i no defineixen ni expliquen de cap manera cap de les seccions ni disposicions que hi figuren. Això, juntament amb totes les normes aquí esmentades, constitueix l’Acord íntegre entre l’usuari i FOS pel que fa a l’assumpte de què tracta i substitueix qualsevol acord o enteniment, escrit o verbal, anterior o simultani, entre l’usuari i FOS pel que fa a aquest assumpte. Les notificacions a l’usuari es podran trametre mitjançant una publicació al lloc web, per correu electrònic o per correu ordinari, a la discreció de FOS. El Web també podrà lliurar notificacions sobre canvis en aquest Acord o altres qüestions mitjançant la publicació de les notificacions o enllaços que s’hi adrecin. Sense limitació, l’usuari accepta que una versió impresa d’aquest Acord, i de qualsevol notificació lliurada de forma electrònica, serà admissible en procediments judicials o administratius que dimanin o estiguin relacionats amb l’Acord, en la mateixa mesura i amb subjecció a les mateixes condicions que altres documents i registres de negoci que originalment s’haguessin generat i conservat en forma impresa. FOS no serà responsable de l’incompliment de cap de les obligacions per causes que quedin fora del seu control.